O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ODYSEA-PROJEKT s.r.o. vznikla ako pokračovanie projekčnej kancelárie ODYSEA-Ing.Ladislav Komjáthy , ktorá bola založená v roku 1997 . Hlavnou činnosťou spoločnosti je projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe a spracovávanie vizualizácií exteriérov a interiérov. Spoločnosť ODYSEA-PROJEKT s.r.o. zabezpečuje v spolupráci s viacerými autorizovanými stavebnými inžiniermi a architektmi projektovú dokumentáciu všetkých stupňov vrátane inžinierskych sietí.
Technické zázemie umožňuje spoločnosti spracovávanie projektov od štúdie až po realizačný projekt v elektronickej podobe. Veľkou devízou firmy je spracovávanie vizualizácií stavebných objektov a vizuálneho stvárnenia interiérov v oficiálne zakúpenom software Revit Architecture.
Každý projekt je riešený individuálne s osobitým prístupom ku každému klientovi. Od provotnej idey , štúdie , jednotlivých fáz projektu až po realizáciu diela. Pri navrhovaní sa snažíme spojiť Vaše predstavy s našími a požiadavkami noriem k úspešnému dielu. Komunikácia medzi projektantom , investorom a realizátorom stavby predurčuje , aby vzniklo dielo , ktoré bude mať vysoké technické a stavebnorealizačné hodnoty.
Za prioritu pri vykonávaní našej činnosti považujeme predovšetkým kvalitné vyhotovenie projektovej dokumentácie a spokojnosť investora. S investorom spolupracujeme až po ukončenie stavebného diela.
Projektovú dokumentáciu odovzdávame v tlačenej forme podľa dohody s investorom a v elektronickej podobe. Na žiadosť investora vieme zhotoviť aj videosekvencie daného objektu alebo interiéru.

Chcete vidieť viac z našej tvorby?

Starostlivo sme pre Vás vybrali vizualizácie našich projektov a prehľadne ich rozdelili

PRODUKTY A SLUŽBY

výber a posúdenie vhodnosti lokality na realizáciu investičného zámeru

inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

architektonické a designové návrhy v oblasti stavebných objektov, exteriéru, interiéru až stavebného detailu

kompletná projektová príprava stavieb rodinných, bytových a polyfunkčných domov , administratívných budov , budov občianskej vybavenosti , wellnes centrá a športové stavby , poľnohospodárske stavby , interiéry a architektonické štúdie a vizualizácie +  drobná architektúra

projekty jednotlivých profesii: statika , elektroinštalácia , zdravotechnika , plynoinštalácia , protipožiarne zabezpečenie budovy , projektové energetické hodnotenie stavby a tepelno-technický posudok stavebných konštrukcii , dopravný projektant

počítačové spracovanie projektovej dokumentácie a vizualizácie stavieb s možnosťou spracovania prezentačných videosekvencii

autorský dozor nad projektom ,odborné konzultácie a spracovanie detailov

ekonomické hodnotenie navrhovaných investícii / rozpočty a výkazy výmer /

odborné poradenstvo a konzultácie v celom rozsahu poskytovaných služieb

výber dodávateľa stavby alebo stavebných celkov a stavebný dozor

zabezpečenie geodetických prác , geometrických plánov, výškopisov a polohopisov

sprostredkovanie úverov na stavbu a bývanie

ODYSEA-PROJEKT s.r.o. , Popradská 58/B , 040 11 Košice

Konateľ: Ing.Ladislav Komjáthy – autorizovaný stavebný inžinier

Zapísaný v komore stavebných inžinierov pod č. : 5022*SP*I1
Absolvent:  VŠT Košice – stavebná fakulta
Odbor :       Pozemné staviteľstvo